1.Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou PODRACKY s.r.o., so sídlom Lesná 1, 04442 Rozhanovce, Slovensko, IČO 47473291 ( ďalej iba "Predávajúci") ako predávajúcim prevádzkujúcim internetový obchod https://podracky.sk a Kupujúcim pri nákupoch v e-shope (ako sú oba tieto pojmy definované nižšie).

 

1.2. Pojmy uvedené v týchto podmienkach s veľkým počiatočným písmenom sú definované pojmy, ktorých význam je uvedený v článku 2 nižšie.

 

1.3. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom vopred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

2. DEFINOVANÉ POJMY

2.1. "SNB" Slovenská národná banka, "ČNB" Česká národná banka.

 

2.2. "E-shop" znamená internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na adrese https://podracky.sk.

 

2.3. "Fixácia ceny" má význam uvedený v článku 4.2. týchto Obchodných podmienok.

 

2.4. "Investičné produkty" znamená investičné zlato, striebro a ďalšie produkty, ktorých cena v E-shope je priebežne aktualizovaná.

 

2.5. "Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej návrh bude Kupujúcemu doručený Predávajúcim v súlade s článkom 3.6. týchto Obchodných podmienok.

 

2.6. "Kupujúci" znamená Spotrebiteľa alebo Podnikateľa, ktorý realizuje nákup v E-shope.

 

2.7. "Občianský zákoník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskôrších predpisov.

 

2.8. "Obchodné podmienky" znamená obchodné podmienky Predávajúceho.

 

2.9. "Podnikateľ" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

2.10. "Predávajúci" má význam uvedený v článku 1.1. vyššie.

 

2.11. "Produkty s pevnou cenou" znamená všetky produkty v E-shope s výnimkou Investičných produktov.

 

2.12. "Spotrebiteľ" znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikaťelskej činnosti, alebo v rámci samostaného výkonu svojho povolania.

 

2.13. "Záloha" má význam uvedený v návrhu Kúpnej zmluvy.

 

 

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári E-shopu Kupujúcim.

 

3.2. Pokiaľ je Kupujúcim Podnikateľ, je zodpovedný za správnosť dodacích a fakturačných údajov. Tieto údaje musia korešpondovať s údajmi uvedenými v obchodnom či živnostenskom registri.

 

3.3. Kupujúci má právo odoslanú objednávku stornovať oznámením, odoslaným na e mailovú adresu predávajúceho info@podracky.sk .

 

3.4. Predávajúci je oprávnený, v závislosti na charakteru objednávky- množstvo tovaru, výšku ceny apod. - požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. e-mailom, alebo telefonicky) . Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne uskutočniť.

 

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť, neprijať objednávku v prípade:

 

3.5.1. previs počtu prijatých objednávok nad výšku disponibilných zásob tovaru,

 

3.5.2. že uvedené údaje o kupujúcom alebo mieste dodania sú zavádzajúce, chybné, alebo neúplné, alebo

 

3.5.3. pokiaľ Kupujúci kedykoľvek v minulosti porušil svoje povinnosti voči Predávajúcemu, neprebral alebo nezaplatil objednaný tovar,

 

3.5.3.1 v tomto prípade nebudú kupujúcemu, ktorý porušil svoje povinnosti, fixované ceny u ďalších objednávok, ani v rámci okamžitej fixácie podľa bodu 4.2.1.

 

3.5.4. že ceny, zverejnené na webovom rozhraní, boli uvedené nesprávne a to z akéhokoľvek dôvodu

 

3.5.5. z akéhokoľvek iného dôvodu.

 

V prípade odmietnutia/neprijatia alebo iného dôvodu, kvôli ktorému nemôže byť objednávka uspokojená, bude táto informácia zaslaná Kupujúcemu na e-mail uvedený pri vytvorení objednávky bez zbytočného odkladu. Predávajúci nie je povinný udať Kupujúcemu dôvod.

 

3.6. Okrem prípadov, kedy bude objednávka Kupujúceho odmietnutá v súlade s článkom 3.4. vyššie, dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nasledujúcim spôsobom:

 

3.6.1. Investičné produkty

 

Predávajúci zašle Kupujúcemu zálohovú faktúru obsahujúcu text kúpnej zmluvy. Táto zálohová faktúra bude považovaná za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy Predávajúceho. Uhradením Zálohy Kupujúci akceptuje návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorá tým v plnom rozsahu nadobúda platnosti a účinnosti.

 

3.6.2. Produkty s pevnou cenou

 

Objednávka Kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na tovar uvedený v objednávke. Kúpna zmluva na tovar uvedený v objednávke medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia objednávky Kupujúcemu, ako súhlas s návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

4. CENA A PLATBA

4.1. Cena produktov s pevnou cenou uvedená v E-shope je cenou, za ktorú bude tovar dodaný Kupujúcemu a je koncovou cenou vrátane všetkých daní a poplatkov (s výnimkou ďalších nákladov podľa spôsobu dopravy a platby).

 

4.2. Cena investičných produktov uvedená v E -shope nie je konečnou kúpnou cenou, ale cenou platnou v okamihu realizácie objednávky. Bez zbytočného odkladu po pripísaní Zálohy na účet Predávajúceho, určí Predávajúci konečnú cenu podľa objektívneho vývoja cien investičných kovov tvoriacich predmet predaja (odpovedajúcich údajom zverejnených na E- shope) a túto cenu telefonicky oznámi Kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený na telefonicky oznámenú cenu nepristúpiť. V takomto prípade nebude Predávajúci Kupujúce už ďalej o vývoji cien aktívne informovať. Kupujúci je (na základe vývoja cien investičných kovov v E shope) kedykoľvek oprávnený potvrdiť cenu telefonicky (na telefonnom čísle Predávajúceho +421 905 233 174 od 09:00 do 17:00 v pracovné dni). Vzájomným odsúhlasením tejto kúpnej ceny dôjde k tzv. fixácii kúpnej ceny (ďalej "Fixácia ceny ") a tým ku stanoveniu konečnej kúpnej ceny za Investičný produkt. Fixáciu ceny nie je možné zrealizovať v dňoch pracovného kľudu v západnej Európe.

 

4.2.1. -Fixáciu cien je možné realizovať okamžite a to::

 

(a) osobnou návštevou na našej predajni zložením hotovosti, a to každý pracovný deň, v Bratislave 9.00 - 17.00 (okrem štátnych sviatkov)

(b) prostredníctvom internetových objednávok, u ktorých :

je zvolený spôsob platby prevodom na bankový účet, a to iba v prípade, že:

1) je objednávka vytvorená vo fixačných hodinách (t.j. v pracovné dni od 9.00 do 17.00) a súhrnné množstvo investičných produktov u jednoho zákazníka nepresiahne čiastku 3.750 ,- Eur

2)je objednávka je vytvorená mimo vyššie uvedené fixačné hodiny a súhrnné množstvo investičných produktov u jedného zákazníka nepresiahne čiastku 1.900,- Eur

(c)Pokiaľ v týchto prípadoch požadujete odloženú fixáciu, uveďťe to prosím , napr. v poznámke objednávky

 

4.3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovená na základe očakaných cien mincí a medailí. Keď dôjde k zvýšeniu cien zo stran ČNB,SNB, prípadne iného eminenta a Kupujúci už uhradil cenu vo výške predpokladanej predajnej ceny, vyhradzuje si Predávajúci právo účtovať pred dodaním tovaru vzniklý rozdiel. V prípade, že Kupujúci navýšenie nebude akceptovať , má právo na vrátenie peňazí v plnej výške už zaplatenj čiastky predplatného dohodnutým spôsobom.

 

4.4. Platbu je možné zrealizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

4.4.1. Investičné produkty

 

(a) v hotovosti na prevádzke Predávajúceho, podľa zákona č.394/2012 Zb.z., iba do výšky 5.000,- Eur. Vyššie čiastky je možné platiť iba bankovým prevodom.

(b) platba prevodom na bankový účet Predávajúceho

 

4.4.2. Produkty s pevnou cenou

 

(a) v hotovosti na prevádzke Predávajúceho , podľa zákona č.394/2012 Zb.z., iba do výšky 5.000,- Eur. Vyššie čiastky je možné platiť iba bankovým prevodom

(b) platba prevodom na bankový účet Predávajúceho;

(c) v případě objednávky do 40.000 Kč platba na dobírku, kdy Kupující uhradí cenu při převzetí zboží od přepravce;

(d) Predávajúci podľa vlastnej volby umožní platbu debetnou/kreditnou kartou

 

Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

 

4.5. V prípade platby podľa 4.4.2. akceptuje Predávajúci debetné/kreditné karty:

MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA a VISA Electron.

 

4.6. . V prípade platby vopred je kúpna cena považovaná za uhradenú po pripísaní celej čiastky kúpnej ceny objednaného tovaru, vrátane dodacích nákladov na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný pri platbe vopred uhradiť celkovú cenu objednávky, a to najneskôr do 7 dní odo dňa dokončenia procesu objednávky (odoslanie potvrdzujúcej správy v elektronickej podobe alebo zálohovej faktúry). Po uplynutí tejto lehoty bude objednávka Predávajúcim bez náhrady zrušená.

 

4.7. . V prípade platby na dobierku bude kúpna cena považovaná za uhradenú, uhradením celkovej čiastky kúpnej ceny objednaného tovaru, v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy (Slovenskej pošty apod.).

 

4.8. Faktúra vystavená na základe Kúpnej zmluvy slúži zároven ako účtovný (daňový) doklad. K cene tovaru sú pripočítané náklady na dopravu tovaru na miesto určené Kupujúcim, poprípade poplatky spojené s realizáciou úhrady za objednaný tovar. (dobierkový poplatok ).

 

4.9. Predávajúci je plátcom DPH.

 

 

5. DODANIE

5.1. Predávajúci dodá predmet Kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Predpokladaná doba dodania je 21 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim v prípade produktov s pevnou cenou (popr. od okamihu uhradenia kúpnej ceny, keď si Kupujúci vybral platbu prevodom vopred na bankový účet) a 21 pracovných dní od zrealizovania Fixácie ceny v prípade investičných produktov.

 

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že presná doba dodania je mimo objektívnu kontrolu Predávajúceho, a môže preto dojsť k jej predľženiu.

 

5.3. Dodanie, respektíve prevzatie objednaného tovaru, môže byť zrealizované jedným s nasledujúcich spôsobov:

 

5.3.1. osobný odber v prevádzke Predávajúceho

 

5.3.2. doprava Slovenskou poštou

 

5.4. Zásielka je poistená do hodnoty tovaru. Tovar je odoslaný ako cenný list, poprípade ako cenný balík. Poistenie zásielky a jeho forma, odoslanie tovaru a voľba zasielacej spoločnosti sa riadi týmto bodom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

5.5. Cena za dopravu zásielky do zahraničia bude stanovená podľa miesta destinácie a bude uvedená v potvrdení objednávky predávajúcim (poprípade v zálohovej faktúre). Táto cena za dopravu zásileky bude vždy obsahovať aj poistenie zásielky do plnej hodnoty tovaru, poprípade poplatok spojený s prevedním úhrady za objednaný tovar (dobierkový poplatok apod .), pokiaľ nie je ujednané inak.

 

5.6. Poplatky za možné spôsoby doručenia sú uvedené na internetovej stránke e-shopu.

 

5.7. V prípade , že Kupujúci neobdrží odoslanú zásielku, musí o tejto skutočnosti okamžite informovať predávajúceho.

 

6. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

6.1. Ak je kupujúcim Spotrebiteľ, vzťahuje sa ma tovar zákonná záruka, resp. zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytujú počas záručnej doby 24 mesiacov.

 

6.2. Kupujúci podá reklamáciu písomne a to zaslaním e mailu na adresu info@podracky.sk alebo poštou na adresu sídla firmy Predávajúceho.

PODRACKY.sk

Lesná 1,

04442 Rozhanovce

 

6.3. Kupujúci je povinný podať reklamáciu bez odkladu ihneď, keď zistí , že tovar má vady.

 

6.4. Reklamácia musí obsahovať číslo objednávky, kópiu faktúry a najmä podrobný popis zistenej závady.

 

6.5. Reklamácia bude Predávajúcemu vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6.6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je možné iba v nasledujúcich prípadoch:

 

6.6.1. V prípade produktov s pevnou cenou má Kupujúci, ktorý je Spotrebiťelom právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s Občianskym zákonníkom do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Kupujúci realizuje toto svoje právo tým, že prejav vôle (treba výslovne uviesť, že Kupujúci odstupuje od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní) o odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu najneskôr do 14 dňa od prevzatia tovaru, a to písomnou formou. Tovar je možné doručiť osobným vrátení na prevádzke Predávajúceho alebo prostredníctvom niektorého z prepravcov (napr. Slovenská pošta). V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je nutné splniť nasledujúce podmienky:

(a) vrátený tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný, vrátane pôvodného obalu (pokiaľ to jeho povaha nevylučuje) a

(b) tovar je bez známok opotrebenia a použitia.

 

Pri nesplnení uvedených podmienok môže Predávajúci voči Spotrebiťelovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. Kupujúcemu potom bude vrátená kúpna cena, ponížená o túto prípadnú kompenzáciu. Porušenie obalu spôsobeného bežným vybalením výrobku sa nepovažuje za zníženie hodnoty tovaru. V prípade vrátenia tovaru prostredníctvom prepravnej služby je Kupujúci povinný vrátit tovar na adresu prevádzky predávajúceho.

 

PODRACKY.sk

Lesná 1,

04442 Rozhanovce

 

a dalej priložiť originál dokladu, záručný list, číslo objednávky a číslo bankového účtu, kam má byť cena tovaru vrátená. Za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená kúpna cena bez nákladov za dopravu. Finančná čiastka bude odoslaná na Kupujúcim zvolený bankový účet, a to najenskôr do 30 dní od prevzetia tovaru.

 

6.6.2. V prípade Investičných produktov je po uskutočnení fixácie ceny v súlade s §7 odst. 6 zákona č.102/2017 Zb.z.vylúčené odstúpenie Kupujúceho, ktorý je Spotrebiťelom, (spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru alebo služby , ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa, ku ktorému môže dôjsť behom lehoty určenej pre odstúpenie od zmluvy).

 

6.6.3. Keď je Kupujúcim Podnikateľ , je odstúpenie prípustné iba z dôvodov uvedených v občianskom zákonníku.

6.7. Nevyžiadané zásileky na dobierku nebudú prevzaté.

 

6.8. Zodpovednosť za prepravu zásielky preberá prepravca. Pri prevzatí zásielky si Kupujúci vždy skontroluje či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia obalu je Kupujúci povinný oznámiť toto zistenie prepravcovi a požadovať po ňom spísanie protokolu o poškodení. Ďalej je Kupujúci povinný oznámiť toto zistenie o poškodení obalu Predávajúcemu. Predávajúci nebude nikdy zodpovedný za poškodenie tovaru behom prepravy.

 

7. GARANCIA VÝKUPU

7.1. Produkty s označením - Výkup tohoto produktu: Garantujeme - poskytujeme garanciu, že od nášho zákazníka, ktorý u nás tovar zakúpil , tento tovar vždy vykúpime. Toto označenie znamená, že produkt VYKUPUJEME VŽDY. Na poškodené produkty sa garancia nevztahuje..

 

7.2. Produkty s označením - Výkup tohoto produktu: Na dotaz - vykupujeme, ale vyhradzujeme si týmto právo určiť, či výkup zrealizujeme, alebo nie. Toto označenie znamená, že produkt VYKUPUJEME, POKIAĽ MÁME ZÁUJEM.

 

7.3. Od záujemcov, ktorí investičné zlato u nás nezakúpili, ale u iného predajcu investičného zlata, výkup realizujeme tiež, ale výkupná cena bude o 2 - 5% nižšia než je uvedená výkupná cena u jednotlivých produktov. Pri výkupe investičného tovaru, ktorý nemáme v našej ponuke, bude výkupná cena kalkulovaná z aktuálnej spotovej ceny drahého kovu na burze a odrátané 5 - 10%.

 

7.4. NEVYKUPUJEME:

 

7.4.1. zlaté šperky, zlaté zuby, zlomkové zlato, úlomky zlatých mincí,

7.4.2. zlaté mince nižšej rýdzosti než 900 tisícin,

7.4.3. surové zlato v žiadnej forme, ani vo forme tehličky.

 

8. OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Informácie o Kupujícich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.z. v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy súhlasí zo spracovaním a zhromaždením osobných údajov v databáze Predávajúceho, a to až do tej doby jeho písomného nesúhlasu s týmto spracovaním.

 

8.2. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že nebude žiadne osobné údaje a iné zverené dáta Kupujúceho predávať, poskytovať tretej osobe, ani ich nijak nepoužije pre komerčnú ponuku nesúvisejúcu s E-shopom bez súhlasu vlastníkov týchto údajov a dát. Osobné údaje a ďalšie dáta slúžia iba pre vnútornú potrebu E-shopu (za účelom úspešného splnenia Kúpnej zmluvy) a ku vzájomnému zkvalitneniu komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.3. Osobné údaje a ďalšie dáta budú na žiadosť Kupujúceho vymazané z databáze Predávajúceho. Kupujúci má ďalej právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

8.4. Predávajúci je oprávnený odovzdať údaje Kupujúceho nevyhnutné pre doručenie tovaru externým dopravcom.

 

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Pokiaľ tieto Obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, ustanoveniami Občianského zákoníka.

 

9.2. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.9.2019.

 

9.3. Táto verzia Obchodných podmienok nahradzuje všetky predchádzajúce verzie.Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.